Tag

Mukta (aka Greek Mukta)

Osho’s gardener (1927-2016).